Úvod O nadácii Korešp. semináre Matematika Veda pre mládež Filantropia Materiály Ako nám pomôcť? Fórum
   Program veda pre mládeĹľ

   Verejná zbierka Veda pre mládeĹľ

   Vyhodnotenie 1. kola zbierky

   Vyhodnotenie 2. kola zbierky
   Vyhodnotenie 3. kola zbierky

Vyhodnotenie verejnej zbierky Veda pre mládež

Od 1. septembra 2004 do 15. novembra 2004 realizovala Nadácia Ingenium 2. kolo verejnej zbierky Veda pre mládež v súlade s rozhodnutím Ministerstva vnútra SR číslo 203-2004/09302 z 13.augusta 2004. Do vykonávania verejnej zbierky sa zapojilo päť partnerských organizácií v zmysle vyššie uvedeného rozhodnutia. Počas konania zbierky bolo priamo na účet verejnej zbierky poukázaných 3000 Sk a zapojení dobrovoľníci vyzbierali spolu 27180,99 Sk (peniaze boli následne poukázané na účet zbierky). Čistý výnos verejnej zbierky Veda pre mládež bol 30180,99 Sk. Z vyzbieraných prostriedkov neboli hradené náklady spojené s konaním zbierky.

Na základe podmienok schválených ministerstvom vo vyššie uvedenom rozhodnutí o povolení konania verejnej zbierky bolo partnerským organizáciám poukázaných 50% nimi vyzbieranej sumy na nasledovné projekty:

organizácia projekt suma
Matematická spoločnosť mladý génius KS Riešky 2 483,34 Sk
Matematický klub Žilina Propagácia - tričká 2 843,50 Sk
P-MAT, n.o. Pikomat 5 759,405 Sk
Astronomický klub Bratislava Astronomické sústredenie 263,- Sk
Trojsten KMS 2 121,25 Sk
  Spolu 13 470,50 Sk

Zvyšná suma 16 710,495 Sk bola ešte navýšená o 539,40 Sk (zostatok z predchádzajúceho kola) a následne rozdelená v grantovom kole Veda pre mládež na základe uznesenia správnej rady Nadácie Ingenium nasledovne:

organizácia projekt suma
SEZAM Vzdelávanie vedúcich sezamu 5 000 Sk
Z? Vajanského Centrum vedy a techniky 3 000 Sk
P-MAT, n.o. Vyhľadávanie a motivácia dobrovoľníkov II 9 000 Sk
  Spolu 17 000 Sk

Nerozdelená suma vo výške 249,89 Sk sa použije pri realizovaní nasledujúceho kola zbierky Veda pre mládež.