Úvod O nadácii Korešp. semináre Matematika Veda pre mládež Filantropia Materiály Ako nám pomôcť? Fórum
   Program veda pre mládeĹľ

   Verejná zbierka Veda pre mládeĹľ

   Vyhodnotenie 1. kola zbierky

   Vyhodnotenie 2. kola zbierky
   Vyhodnotenie 3. kola zbierky

Veda pre mládež

Verejná zbierka Veda pre mládež

Nadácia Ingenium vyhlasuje program Veda pre mládež s cieľom zvýšiť záujem mládeže o vedu.

Ciele

  • Cieľom kampane je získať finančné prostriedky na podporu záujmu mládeže o vedu, zvyšovať povedomie verejnosti o problematike vedy a mládeže a posilniť tradíciu korporatívneho a individuálneho darcovstva.
  • Dlhodobým cieľom projektu je každoročne rozdeľovať finančné prostriedky z fondu Veda a mládež na také aktivity, ktoré umožňujú efektívne stimulovať záujem mladých o prírodné vedy.
Aj keď primárnym cieľom je zvýšiť záujem mládeže o vedu, súvisiace aktivity majú oveľa širší kontext. Jednotlivé činnosti, ktoré budú v rámci tohto projektu podporené, budú zároveň aj zmysluplným využívaním voľného času detí a mládeže. Prostredníctvom nich sa bude formovať osobnosť jednotlivých detí, rozvíjať ich kritické myslenie a zmysel pre demokraciu.

Východiská

  • Úpadok záujmu o prírodné vedy a ich štúdium
  • Budúci nedostatok kvalifikovaných odborníkov

Myšlienka projektu

Osloviť významné spoločnosti a jednotlivcov, aby finančne podporili projekty pre mládež podporujúce záujem mládeže o prírodné vedy. Zároveň chceme zlepšiť postavenie vedy a jej význam z pohľadu širokej verejnosti a najmä mladých ľudí

Očakávané výsledky

Mládež, ktorá bude do projektu zapojená, získa kladný vzťah k prírodným vedám a do značnej miery si rozšíri svoje vedomosti v tejto oblasti. Významná časť tejto skupiny bude pokračovať v štúdiu prírodných vied aj na vysokej škole. Veľmi dôležitá je aj podpora dobrovoľníctva a jeho rozvoj, ktorý je možné pozorovať pri niektorých typoch aktivít. Veľa z nich je zabezpečovaných neziskovým sektorom vďaka pomoci dobrovoľníkov a mnohé z detí ktoré sa ich zúčastnia sa v neskoršom veku sami stávajú dobrovoľníkmi pri ich organizovaní.

Z dlhodobého hľadiska bude podporený vznik generácie kvalitných odborníkov v prírodných vedách, ako aj celkové zvýšenie záujmu širšej verejnosti o prírodné vedy. Tento zvýšený záujem verejnosti o vedu povedie aj k zlepšeniu spoločenského statusu vedeckých pracovníkov.

Zoznam ľudí, ktorí stavali kocky pre Nadáciu Ingenium: