Úvod O nadácii Korešp. semináre Matematika Veda pre mládež Filantropia Materiály Ako nám pomôcť? Fórum
   Ako nám pomĂ´cÂť  >  


Ako pomôcť Nadácií Ingenium

Finančne

 • finančný dar - účelovo viazaný, alebo neviazaný
  • príspevok na činnosť nadácie na účet číslo 2621545707/1100, variabilný symbol 900
  • príspevok na Vedu pre mládež na účet číslo 2621545707/1100
   • Variabilný symbol: 310 - na propagáciu projektu
   • Variabilný symbol: 350 - na granty
  • Príspevky môžete posielať prevodom z účtu alebo peňažným poukazom na pošte.
 • 2% dane - pomoc, ktorá Vás nič nestojí
 • spolufinancovanie niektorého z našich programov
 • založenie nadačného fondu, ktorého cieľ bude v súlade so zámermi nadácie

Nefinančne

 • poskytnutie materiálu (xeroxový papier, obálky a pod.)
 • ceny pre víťazov seminárov
 • poskytnutie ubytovacieho zariadenia za výhodných podmienok na účely zorganizovania školenia pre organizátorov alebo sústredenia riešiteľov seminárov
 • tlač materiálov (propagačné materiály, výročná správa, rozmnožovanie zadaní korešpondenčných seminárov)
 • bezplatné poskytnutie kancelárskych priestorov na činnosť nadácie

Zmluva

 • Po dohode môžeme pripraviť darovaciu zmluvu alebo zmluvu o spolupráci - kontaktujte nás.

Iné formy spolupráce

 • sme otvorení akýmkoľvek ďalším návrhom na spoluprácu

Čo Vám ponúkame

 • zverejnenie loga na všetkých materiáloch, ktorými sa nadácia prezentuje navonok (výročná správa, www stránky nadácie, propagačné materiály a pod.)
 • možnosť spolurozhodovať o prideľovaní finančných prostriedkov
 • členstvo v riadiacich, alebo kontrolných orgánoch nadácie
 • možnosti prezentácie na zadaniach korešpondenčných seminárov,
 • priestor na Vašu prezentáciu počas súťaží a v publikáciách, bannery na www stránkach nadácie a korešpondenčných seminárov.
 • možnosť prezentácie formou predstavenia Vašich produktov a aktivít pred mladými perspektívnymi ľuďmi.