Úvod O nadácii Korešp. semináre Matematika Veda pre mládež Filantropia Materiály Ako nám pomôcť? Fórum
   O nadácii  >  


Správna rada

Správna rada je najvyšší orgán nadácie. Správna rada rozhoduje o zrušení nadácie, volí a odvoláva predsedu a členov správnej rady, volí a odvoláva správcu nadácie, volí a odvoláva členov dozornej rady, rozhoduje o zmenách v nadačnej listine, vymenúva likvidátora, každoročne najneskôr do 31. marca príslušného roku schvaľuje rozpočet nadácie, ktorý jej predkladá správca nadácie, rozhoduje o použití majetku nadácie v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie a za podmienok ustanovených zákonom a nadačnou listinou, rozhoduje o zvýšení nadačného imania, o zmenách v predmete nadačného imania, rozhoduje o vytvorení nadačného fondu, schvaľuje záverečnú správu o použití prostriedkov nadačného fondu alebo výročnú správu o použití prostriedkov nadačného fondu, ak bol vytvorený na čas presahujúci jeden rok alebo na neurčitý čas, určuje odmenu za výkon funkcie správcu nadácie, schvaľuje podrobné podmienky programov nadácie.

Členovia:
  • RNDr. Hynek Bachratý
  • RNDr. Vladimír Burjan
  • Ing. Peter Halák
  • Mgr. Peter Jacko
  • RNDr. Ivan Ježík
  • Ľuboš Steskal
  • PaedDr. Ján Žabka

Správca

Správca nadácie je štatutárny orgán nadácie, ktorý riadi činnosť nadácie a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach nadácie, ak nie sú zákonom alebo nadačnou listinou vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.

Správca nadácie: Mgr. Vlasta Gubášová

Dozorná rada

Dozorná rada je kontrolný orgán nadácie. Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti nadácie a kontrolovať, či je účtovníctvo vedené v súlade s osobitným predpisom, či nadácia uskutočňuje svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a nadačnou listinou.
Dozorná rada najmä kontroluje vedenie účtovníctva, schvaľuje účtovnú závierku a výročnú správu nadácie, upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie, volí a odvoláva predsedu dozornej rady.

  • RNDr. Katarína Bachratá
  • Ing. Vilma Burgerová
  • Mgr. Martin Vojtek