Úvod O nadácii Korešp. semináre Matematika Veda pre mládež Filantropia Materiály Ako nám pomôcť? Fórum
   O nadácii  >  


Dodatok k nadačnej listine

Článok I - Názov a sídlo nadácie

 1. Názov nadácie je Nadácia Ingenium.
 2. Sídlom nadácie je Bratislava, Kalinčiakova 27, PSČ: 831 04.

Článok II - Verejnoprospešný účel nadácie

 1. Účelom nadácie je podpora a rozvoj vzdelávania
 2. Nadácia podporuje vzdelávacie aktivity zamerané prevažne na žiakov základných a stredných škôl ako aj prípravu organizátorov týchto aktivít. Sústreďuje sa hlavne na záujmové aktivity v oblasti prírodných vied. Zároveň tým podporuje zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže.
 3. Na plnenie účelu môže nadácia vyhlasovať programy, v ktorých bližšie špecifikuje jednotlivé ciele

Článok III - Zakladatelia nadácie

 1. Ing. Vilma Burgerová, r.č.                   , Novomeského 11, 949 01 Nitra
 2. Mgr. Dagmar Horáková, r.č.                  , Heyrovského 10, 841 03 Bratislava

Článok IV - Hodnota nadačného imania

 1. Hodnota nadačného imania je 200 000 Sk (slovom dvestotisíc korún slovenských)

Článok V - Hodnota a predmet majetkového vkladu, ktorý každý zakladateľ vložil do nadačného imania pri založení nadácie

 1. Peňažný vklad v hodnote 200 000 Sk (slovom dvestotisíc korún slovenských) vytvorený nadáciou v súlade s § 42 ods. 1 zákona č. 34/2002 Z. z.

Článok VI - Doba, na akú sa nadácia zriaďuje

 1. Zakladatelia sa rozhodli, že nadácia sa zakladá na dobu neurčitú

Článok VII - Orgány nadácie

 1. Orgány nadácie sú
  1. správna rada,
  2. dozorná rada,
  3. správca.

Článok VIII - Správna rada

 1. Správna rada je najvyšším orgánom nadácie.
 2. Správna rada
  1. rozhoduje o zrušení nadácie,
  2. volí a odvoláva predsedu a členov správnej rady,
  3. volí a odvoláva správcu nadácie,
  4. volí a odvoláva členov dozornej rady,
  5. rozhoduje o zmenách v nadačnej listine,
  6. vymenúva likvidátora,
  7. každoročne najneskôr do 31. marca príslušného roku schvaľuje rozpočet nadácie, ktorý jej predkladá správca nadácie,
  8. rozhoduje o použití majetku nadácie v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie a za podmienok ustanovených zákonom a nadačnou listinou,
  9. rozhoduje o zvýšení nadačného imania, o zmenách v predmete nadačného imania,
  10. rozhoduje o vytvorení nadačného fondu, schvaľuje záverečnú správu o použití prostriedkov nadačného fondu alebo výročnú správu o použití prostriedkov nadačného fondu, ak bol vytvorený na čas presahujúci jeden rok alebo na neurčitý čas,
  11. určuje odmenu za výkon funkcie správcu nadácie
  12. schvaľuje podrobné podmienky programov nadácie
 3. Správna rada je povinná písomne odôvodniť svoje rozhodnutie podľa odseku 2 písm. i).
 4. Správna rada má sedem členov. Členom správnej rady môže byť len fyzická osoba, ktorá je v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony.
 5. Členstvo v správnej rade je nezlučiteľné s funkciou správcu alebo člena iného orgánu tej istej nadácie
 6. Členom správnej rady nemôže byť osoba, ktorej sa poskytujú peňažné prostriedky z majetku nadácie.
 7. Členstvo v správnej rade je neplatená funkcia. Člen správnej rady má nárok na náhradu výdavkov podľa osobitného predpisu, ktoré mu vznikli pri výkone tejto funkcie.
 8. Voľba členov správnej rady sa uskutočňuje hlasovaním z navrhnutých kandidátov. Kandidátov môže navrhnúť zakladateľ, člen správnej rady, správca, člen dozornej rady
 9. Funkčné obdobie členov správnej rady je trojročné.
 10. Na uvoľnené miesto člena správnej rady musí správna rada do 60 dní od uvoľnenia miesta zvoliť nového člena správnej rady na zvyšok funkčného obdobia alebo na ďalšie funkčné obdobie. Ak po uvoľnení miesta člena správnej rady klesne počet členov správnej rady pod troch členov, správna rada nemôže, s výnimkou voľby nových členov, až do času, kým nebude doplnená správna rada, prijať žiadne rozhodnutie.
 11. Členstvo v správnej rade zaniká
  1. uplynutím funkčného obdobia,
  2. písomným odstúpením doručeným správcovi nadácie alebo správnej rade,
  3. odvolaním správnou radou,
  4. smrťou.
 12. Správna rada volí zo svojich členov predsedu, ktorý zvoláva správnu radu a vedie zasadania správnej rady. Predseda môže zvolaním a vedením správnej rady písomne poveriť iného člena správnej rady.
 13. Na voľbu a odvolanie predsedu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov správnej rady.
 14. Správna rada je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na prijatie rozhodnutia správnej rady je potrebný súhlas väčšiny prítomných členov.
 15. Členovia správnej rady môžu prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutí správnej rady s výnimkou rozhodnutí podľa čl. VIII ods. 2 písm. a), b), c) a d). V takom prípade sa návrh uznesenia správnej rady predkladá jednotlivým členom na vyjadrenie s oznámením lehoty, v ktorej majú urobiť písomné vyjadrenie k návrhu. Ak sa člen nevyjadrí v uvedenej lehote, platí, že nesúhlasí s návrhom uznesenia. Výsledky hlasovania oznámi členom správnej rady predseda správnej rady
 16. Správna rada môže vydať rokovací poriadok správnej rady.

Článok IX - Správca nadácie

 1. Správca nadácie je štatutárny orgán nadácie, ktorý riadi činnosť nadácie a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach nadácie, ak nie sú zákonom alebo nadačnou listinou vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.
 2. Správcu nadácie volí a odvoláva správna rada.
 3. Správna rada môže obmedziť právo správcu konať v mene nadácie. Tieto obmedzenia nie sú účinné voči tretím osobám.
 4. Správca nadácie nesmie byť členom správnej rady alebo iného orgánu nadácie. Je oprávnený zúčastňovať sa na zasadaniach správnej rady s poradným hlasom.
 5. Za správcu nadácie môže byť zvolená fyzická osoba s trvalým pobytom alebo s dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky
 6. Funkčné obdobie správcu je trojročné.
 7. Správcu správna rada odvolá, ak
  1. bol právoplatným rozsudkom súdu odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ak bol právoplatne odsúdený za trestný čin a súd nerozhodol v jeho prípade o podmienečnom odložení výkonu trestu odňatia slobody,
  2. stratil spôsobilosť na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená.
 8. Správna rada môže odvolať správcu nadácie, ak
  1. nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,
  2. neplní povinnosti správcu nadácie a v určenej lehote neurobí nápravu ani po písomnom upozornení správnej rady,
  3. stratil dôveru členov správnej rady.
 9. Správca nadácie sa môže bez udania dôvodu písomne vzdať svojej funkcie.
 10. správna rada odvolá správcu nadácie podľa odsekov 6 a 7 alebo ak sa správca nadácie vzdá funkcie podľa odseku 8, musí správna rada do 30 dní od uvoľnenia miesta zvoliť nového správcu nadácie. Do zvolenia správcu nadácie koná v mene nadácie predseda správnej rady, ktorý môže urobiť len také úkony, ktoré nepripúšťajú odklad.
 11. Na voľbu a odvolanie správcu nadácie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov správnej rady. V prípade odvolania správcu nadácie podľa odseku 7 písm. c) je potrebná dvojtretinová väčšina všetkých členov správnej rady.
 12. Návrh na voľbu a odvolanie správcu nadácie môže podať každý člen správnej rady.
 13. Správca predkladá správnej rade návrh rozpočtu na schválenie na príslušný kalendárny rok, a to najneskôr mesiac pred začiatkom kalendárneho roku.
 14. Správca môže písomne požiadať predsedu správnej rady o zvolanie správnej rady.

Článok X - Dozorná rada

 1. Dozorná rada je kontrolným orgánom nadácie.
 2. Členov dozornej rady volí a odvoláva správna rada
 3. Pre spôsob ustanovenia dozornej rady a pre členstvo v dozornej rade platia primerane ustanovenia o správnej rade.
 4. Dozorná rada má troch členov.
 5. Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti nadácie a kontrolovať, či je účtovníctvo vedené v súlade s osobitným predpisom, či nadácia uskutočňuje svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a nadačnou listinou.
 6. Dozorná rada najmä
  1. kontroluje vedenie účtovníctva,
  2. schvažuje účtovnú závierku a výročnú správu nadácie,
  3. upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie.
  4. volí a odvoláva predsedu dozornej rady.
 7. Dozorná rada je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
 8. Na prijatie rozhodnutia dozornej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej členov.
 9. 9. Funkčné obdobie členov dozornej rady je trojročné.

Článok XI - Členovia orgánov

 1. Členovia správnej rady sú:
  1. RNDr. Hynek Bachratý, r.č.                  , Jaseňová 15, 010 01 Žilina
  2. RNDr. Vladimír Burjan , r.č.                  , Tupolevova 7, 851 05 Bratislava,
  3. Mgr. Dagmar Horáková, r.č.                  , Heyrovského 10, 841 03 Bratislava,
  4. Peter Jacko, r.č.                  , Kuzmányho 1767/27, 040 01 Košice - Staré Mesto,
  5. RNDr. Ivan Ježík, r.č.                  , Ul. 29. augusta 21, 811 09 Bratislava,
  6. Michal Palát, r.č.                  , Jungmannova 12, 851 01 Bratislava,
  7. PaedDr. Ján Žabka, r.č.                  , F. Ruppeldta 1293/8, 010 01 Žilina.
 2. Správca nadácie je: Ivan Masaryk, r.č.                  , M. Schneidera Trnavského 1929/9, 841 01 Bratislava
 3. Členovia dozornej rady sú:
  1. RNDr. Katarína Bachratá, r.č.                  , Jaseňová 15, 010 01 Žilina,
  2. Ing. Vilma Burgerová, r.č.                  , Novomeského 11, 949 01 Nitra,
  3. Mgr. Martin Vojtek, r.č.                  , Pod Zlatým brehom 55, 949 01 Nitra.

Článok XII - Podmienky nakladania s majetkom nadácie

 1. Majetok nadácie sa môže použiť len v súlade s verejnoprospešným účelom a podmienkami určenými v nadačnej listine a na úhradu výdavkov (nákladov) na správu nadácie. Výšku výdavkov (nákladov) na správu nadácie určí správna rada každoročne v rozpočte v miere nevyhnutnej na zabezpečenie činnosti nadácie.
 2. Výdavky (náklady) na správu nadácie zahŕňajú výdavky (náklady) na
  1. ochranu a zhodnotenie majetku nadácie,
  2. propagáciu verejnoprospešného účelu nadácie alebo účelu nadačného fondu,
  3. prevádzku nadácie
  4. odmenu za výkon funkcie správcu,
  5. náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu,
  6. mzdové náklady,
  7. iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie.
 3. Výdavky (náklady) na správu nadácie musí viesť nadácia oddelene.
 4. Nadácia nemôže podnikať s výnimkou prenechania nehnuteľností do nájmu, organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských alebo športových akcií, ak touto činnosťou účinnejšie využije svoj majetok a táto činnosť bude v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie.
 5. Nadácia nemôže uzatvárať zmluvu o tichom spoločenstve.
 6. Majetok nadácie sa nesmie použiť na financovanie činnosti politických strán a politických hnutí, ani na prospech kandidáta na volenú funkciu.
 7. Majetok, ktorý tvorí nadačné imanie, nemožno darovať, vložiť ako vklad do obchodnej spoločnosti, zaťažiť ani použiť na zabezpečenie záväzkov nadácie, ani na zabezpečenie záväzkov teretích osôb.
 8. Nadácia je povinná uložiť peňažné prostriedky, ktoré sú súčasťou nadačného imania, na účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, ktorá má bankové povolenie na území Slovenskej republiky.
 9. Peňažné prostriedky, ktoré sú súčasťou nadačného imania, môže nadácia použiť len na kúpu
  1. štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok,
  2. cenných papierov prijatých na trh kótovaných cenných papierov a podielových listov otvorených podielových fondov,
  3. hypotekárnych záložných listov,
  4. vkladových listov, vkladových certifikátov a depozitných certifikátov,
  5. nehnuteľností.
 10. 10 Ak hodnota daru alebo výška príspevku presiahne 10 000 Sk, je nadácia povinná oznámiť darcovi presnú špecifikáciu jeho použitia do 60 dní odo dňa použitia tohto daru alebo príspevku, ak darca neustanoví inak.
 11. Ak darca poskytol nadácii dar alebo príspevok na konkrétny verejnoprospešný účel, nadácia je oprávnená použiť ho na iný účel len s predchádzajúcim súhlasom tohto darcu.

Článok XIII - Okruh osôb, ktorým sa poskytujú prostriedky nadácie

 1. Nadácia poskytuje prostriedky nadácie právnickým osobám, ktoré nevznikli za účelom podnikania a fyzickým osobám.
 2. Právnické osoby, ktorým sa poskytujú prostriedky nadácie, majú v cieľoch alebo účele založenia vzdelávacie aktivity

Článok XIV - Podmienky poskytovania prostriedkov nadácie tretím osobám

 1. Prostriedky nadácie sa poskytujú iba na plnenie účelu, na ktorý bola nadácia zriadená.
 2. Právnické osoby, ktorým sa poskytnú prostriedky nadácie, musia pôsobiť v oblasti vzdelávania najmenej rok.
 3. Fyzické osoby, ktorým sa poskytnú prostriedky nadácie, musia byť staršie ako 15 rokov.
 4. Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej nadácia poskytla prostriedky, je povinná použiť tieto prostriedky len na verejnoprospešný účel, na ktorý jej boli poskytnuté, a na požiadanie preukázať nadácii, ako prostriedky použila. Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nesplní túto povinnosť, je povinná poskytnuté prostriedky bezodkladne vrátiť nadácii.
 5. Prostriedky nadácie určené na plnenie jej verejnoprospešného účelu nemožno poskytnúť zakladateľovi, členovi správnej rady, správcovi nadácie, ani členovi iného orgánu nadácie a im blízkym osobám.

Článok XV - Účtovníctvo a Výročná správa

 1. Nadácia vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.
 2. Nadácia vedie vo svojom účtovníctve oddelene prostriedky nadačného fondu.
 3. Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom.
 4. Nadácia je po skončení kalendárneho roka povinná vypracovať výročnú správu najneskôr do 15. mája.

V Bratislave 24. novembra 2002

Hore