Úvod O nadácii Korešp. semináre Matematika Veda pre mládež Filantropia Materiály Ako nám pomôcť? Fórum
   Filantropia pomáha vede  >  


Listina práv darcu

Nadácia Ingenium je presvedčená, že darcovia musia dôverovať organizácii uchádzajúcej sa o ich podporu. Preto vyhlasujeme, že darcovia s ktorými spolupracujeme majú nasledovné práva, ktoré sa zaväzujeme rešpektovať:

Profesionalita

 • Právo na informácie o poslaní príjimateľskej organizácie, spôsoboch a možnostiach jej nakladania s poskytnutým darom v súlade s jeho zamýšľaným použitím, aby bol v danom časovom rámci využitý efektívne.
 • Právo na informácie o zložení správnej rady príjimateľskej organizácie a právo na zodpovedný prístup správnej rady k plneniu si svojich povinností.
 • Právo na ubezpečenie, že s informáciami o darcovstve sa zaobchádza s maximálnou úctou a dôverou v súlade s platnými právnymi predpismi a normami.
 • Právo na vypustenie informácií o darcovi zo zoznamov adresátov príjimateľskej organizácie, pokiaľ ho distribuuje aj iným organizáciám.
 • Právo klásť pri poskytovaní daru otázky a očakávať pravdivé, okamžité a otvorené odpovede.
 • Právo obdržať dokumenty o registrácii príjimateľskej organizácie ako neziskovej organizácie.
 • Právo na profesionálny prístup príjimateľskej organizácie a pochopenie trhového prostredia, v ktorom darca pôsobí.

Informovanosť

 • Právo na prístup k aktuálnym výročným správam príjimateľskej organizácie.
 • Právo dostávať správy o použití a spravovaní darov v dohodnutých časových intervaloch.
 • Právo na presné a úplné informácie vychádzajúce z platných metód účtovníctva o výsledkoch, ako aj o stave získavania finančných a nefinančných prostriedkov.
 • Právo očakávať, že informácie o daroch poskytované príjimateľskou organizáciou sú presné a odzrkadľujú spravovanie a použitie darov.
 • Právo predpokladať, že činnosť príjimateľskej organizácie je v súlade so slovenskými právnymi normami, predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami.

Uznanie

 • Právo obdržať patričné uznanie, zviditeľnenie a potvrdenie o prevzatí každého prijatého daru.
 • Právo vopred odsúhlasiť zmenu dohodnutého použitia daru.
 • Právo ubezpečiť sa, že dary budú použité na dohodnuté účely.